Van Wagensveld & Zonneveld B.V. advocaten en fiscalisten is een in fiscaalrecht, strafrecht en sociaal zekerheidsrecht gespecialiseerd kantoor. Het kantoor kenmerkt zich door een klantgerichte, pragmatische aanpak en wordt regelmatig ingeschakeld door andere advocatenkantoren, accountantskantoren en notarissen, voor fiscale advisering en bijstand bij procedures tegen de belastingdienst. Ook met betrekking tot de toeslagenaffaire. Daarnaast houdt Van Wagensveld & Zonneveld B.V. zich bezig met strafrechtprocedures en is zij door de gecombineerde kennis bij uitstek geschikt voor die procedures waar strafrecht en belastingrecht samen komen.

Mr. Karin H. Zonneveld

is driemaal als meester in de rechten afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam, in Nederlands Recht, Fiscaal Recht en Notarieel Recht. Zij begon haar loopbaan in 1997 als vakredacteur bij Samson bedrijfsinformatie (thans Kluwer) op het gebied van fiscaal recht en sociaal zekerheidsrecht. Vanaf 1999 is zij als belastingadviseur en vanaf 2001 als advocaat werkzaam, aanvankelijk bij Van Mens & Wisselink, daarna bij Van Doorne en bij Jaeger advocaten-belastingkundigen. Karin Zonneveld is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd in het hoofdrechtsgebieden Belastingrecht, Sociaal Zekerheidsrecht en Strafrecht met als subrechtsgebieden fiscaal strafrecht, financieel strafrecht, jeugd strafrecht en uit- en overleveringszaken. Op grond van deze registratie wordt elk kalenderjaar voldaan aan de verplichting volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten om tenminste tien opleidingspunten te behalen voor alle drie de rechtsgebieden.

Mr drs Tom C. van Wagensveld

is afgestudeerd in Nederlands Recht, Fiscaal Recht en het vrij doctoraal Rechten aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is sinds 1994 belastingadviseur en sinds 1995 advocaat. De eerste zeven jaar van zijn loopbaan heeft hij gewerkt bij Van Mens & Wisselink, daarna heeft hij vier jaar gewerkt bij Boekel De Nerée N.V. (thans Dentons genaamd). Daarnaast heeft hij diverse universitaire en post academische docentschappen. T.C. van Wagensveld is lid van de Nederlandse orde van Belastingadviseurs. Tom van Wagensveld is in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse Orde van Advocaten geregistreerd in het hoofdrechtsgebieden Belastingrecht en Strafrecht met als subrechtsgebieden fiscaal strafrecht en financieel strafrecht. Op grond van deze registratie wordt elk kalenderjaar voldaan aan de verplichting volgens de normen van de Nederlandse orde van Advocaten om tenminste tien opleidingspunten te behalen voor beide rechtsgebieden.

Contact

U kunt op diverse manieren contact opnemen met Van Wagensveld en Zonneveld B.V. advocaten en fiscalisten: per telefoon, per fax, per e-mail of per post Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Bezoekadres

Van Wagensveld en Zonneveld B.V. advocaten en fiscalisten

Westeinde 6

1017 ZN Amsterdam

Postadres

Postbus 10878

1001 EW Amsterdam

Telefoon

0031 20 420 8565

E-mail

info @ vw-z.nl

Privacy Statement Van Wagensveld & Zonneveld B.V. (hierna: "Van Wagensveld & Zonneveld") respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan haar wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de AVG neergelegde informatieplicht.

Persoonsgegevens
Met persoonsgegevens wordt alle informatie bedoeld over een (natuurlijk) persoon, voor zover die persoon te identificeren is. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Van Wagensveld & Zonneveld kan onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw basisgegevens, dat wil zeggen: voor en achternaam, titels, geslacht;
 • contactgegevens;
 • geboortedatum;
 • uw functie binnen het bedrijf waarmee Van Wagensveld & Zonneveld contact onderhoudt;
 • alle overige op u betrekking hebbende persoonsgegevens die u ons verstrekt of die wij kunnen verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals hierna worden vermeld.
Van Wagensveld & Zonneveld verzamelt deze persoonsgegevens omdat u deze aan haar heeft verstrekt. Bijvoorbeeld bij het aangaan van een overeenkomst met Van Wagensveld & Zonneveld, door het invoeren van uw gegevens op haar website of door haar uw visitekaartje te geven. Van Wagensveld & Zonneveld kan uw persoonsgegevens ook verkrijgen uit andere bronnen, zoals van uw eigen advocaat, wederpartijen, het Handelsregister, of andere openbare bronnen. Van Wagensveld & Zonneveld verzamelt geen gegevens over websitegebruik en maakt geen gebruik van cookies. Doeleinden en grondslagen Van Wagensveld & Zonneveld verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:
 • het verlenen van juridische diensten; o verzenden en innen van haar declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing
 • voldoen aan haar juridische verplichtingen
Van Wagensveld & Zonneveld verwerkt uw persoonsgegevens op basis van een of meerdere van de volgende juridische grondslagen:
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • een gerechtvaardigd belang van Van Wagensveld & Zonneveld;
 • uw toestemming.
Bewaartermijn
Van Wagensveld & Zonneveld bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het bereiken van de in dit privacy statement genoemde doeleinden dan wel om aan wet- en regelgeving te voldoen. Delen met anderen Van Wagensveld & Zonneveld deelt uw persoonsgegevens in principe niet met derden, behalve met:
 • derden die van belang zijn voor de juridische diensten die Van Wagensveld & Zonneveld verstrekt, zoals wederpartijen, andere advocaten, gerechten en deurwaarders;.
 • toezichthouders en andere instanties, voor zover dit van belang is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen;
Daarbij worden te allen tijde de uitgangspunten van dit privacy statement nageleefd. Met een derde partij die namens en in opdracht van Van Wagensveld & Zonneveld uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Van Wagensveld & Zonneveld ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging
Van Wagensveld & Zonneveld hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen daartoe. Uw privacy rechten U beschikt als betrokkene over een aantal rechten:
 • Het recht op inzage - dit betekent dat u een verzoek kan doen om inzage te krijgen in de persoonsgegevens die Van Wagensveld & Zonneveld van u verzameld heeft en daarvan een kopie te ontvangen;
 • Het recht op rectificatie of verbetering van uw gegevens indien deze onjuist of onvolledig zijn;
 • Het recht op verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • Het recht om bezwaar te maken tegen of te verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Het recht op dataportabiliteit. Dit houdt in dat u het recht heeft uw gegevens te ontvangen om deze aan een andere verantwoordelijke over te dragen;
 • Het recht om de gegeven toestemming in te trekken.

In alle bovenstaande gevallen kunt u zich met uw verzoek telefonisch of per e-mail richten tot Van Wagensveld & Zonneveld. Daarbij dient u er rekening mee te houden dat er zich omstandigheden kunnen voordoen waarin Van Wagensveld & Zonneveld bevoegd is om uw verzoek niet te honoreren. Bijvoorbeeld vanwege een wettelijke bewaarplicht, een haar professionele geheimhoudingsplicht of vanwege een gerechtvaardigd belang in verband met een door Van Wagensveld & Zonneveld behandelde zaak.

Tot slot
Bij eventuele vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit privacy statement kunt u contact opnemen met T.C. van Wagensveld, vanwagensveld @ vw-z.nl of telefonisch op 020 4208565. Dit Privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op 1 maart 2023. Van Wagensveld & Zonneveld behoudt zich het recht voor haar privacybeleid eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Indien zich dat voordoet zal Van Wagensveld & Zonneveld B.V. u daarvan in kennis stellen via haar website.

 1. Van Wagensveld & Zonneveld B.V. is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid die tot doel heeft de uitoefening van de advocatuur en de belastingadviespraktijk. Deze onderneming zal hierna worden aangeduid als "VW&Z". Op verzoek wordt een lijst toegezonden van de personen die door middel van een vennootschap aandelen houden in VW&Z.
 2. Alle aan VW&Z verstrekte opdrachten (waaronder vervolgopdrachten) worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd onder toepasse­lijkheid van deze algemene voorwaarden. Aanvaarding door VW&Z van een aanbod van een opdrachtgever waarbij wordt verwezen naar door deze opdrachtgever gehanteerde algemene (inkoop)voorwaarden omvat nadrukkelijk niet de aanvaarding van deze voorwaarden van de opdrachtgever.
 3. VW&Z behoudt zich het recht voor om de werkzaamheden in voorkomend geval (gedeeltelijk) te doen uitvoeren door andere advocaten of juristen. Deze personen zullen zorgvuldig door VW&Z worden geselec­teerd, zo mogelijk in overleg met de opdrachtgever.
 4. VW&Z is niet aansprakelijk voor eventuele fouten of tekortkomingen van door haar ingeschakelde derden. VW&Z is door de opdrachtgever gemachtigd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden namens de opdrachtgever. Eventuele onder-opdrachtnemers kunnen, naast VW&Z, een beroep doen op deze algemene voorwaarden, waarbij de bepalingen die voor VW&Z gelden tevens voor hen gelden.
 5. De contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid van VW&Z voor schade, voortvloeiend uit of verband houdend met de uitvoering van opdrachten en eventuele tekortkomingen daarbij, is beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval zal worden uitgekeerd door de door VW&Z gesloten beroepsaan­sprakelijk­heidsverzekering, vermeerderd met het eigen risico van VW&Z op grond van de polisvoorwaarden van deze beroepsaansprakelijkheidsverzekering. VW&Z heeft daartoe bij een gerenommeerde verzekeringsmaatschappij een beroepsaansprakelijkheidsverzekering gesloten met een verzekerd bedrag van € 2.269.000,- per aanspraak. Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens deze verzekering plaatsvindt, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot maximaal € 10.000 of, indien het aan VW&Z in de desbetreffende zaak in het desbetreffende kalenderjaar betaalde honorarium hoger is, tot maximaal € 20.000.
 6. De uitvoering van verstrekte opdrachten door VW&Z geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de uitvoering van de voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden geen enkel recht ontlenen.
 7. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld aan de hand van de gewerkte uren vermenigvuldigd met de toepasselijke tarieven zoals die door VW&Z periodiek worden vastgesteld. Ten behoeve van de opdrachtgever betaalde onkosten zullen separaat in rekening worden gebracht, ter dekking van algemene kantoorkosten (zoals kosten van reguliere verzending van post, telefoon, fax, kopieerkosten) wordt een vast percentage van 5% van het honorarium in rekening gebracht.
 8. De werkzaamheden van VW&Z worden - tenzij anders overeengekomen - maandelijks aan de opdrachtgever in rekening gebracht met een betalingstermijn van 14 dagen. Bij gebreke van tijdige betaling is VW&Z zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen. Te allen tijde kan een voorschot gevraagd worden voor verrichtte of te verrichten werkzaamheden. Werkzaamheden mogen worden opgeschort als geen voorschot ter dekking voorhanden is, of als een rekening niet binnen 14 dagen is voldaan.
 9. De cliënt zal VW&Z de gegevens verstrekken die VW&Z of ingeschakelde derden nodig hebben om te voldoen aan verplichtingen om de identiteit van cliënten en daarmee verbonden personen vast te stellen (waaronder verplichtingen onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme). VW&Z is verplicht ongebruikelijke transacties bij autoriteiten te melden. VW&Z is als gevolg van Richtlijn van de Raad (EU) 2018/822 van 25 mei 2018 onder omstandigheden verplicht inlichtingen over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies te verstrekken aan de fiscale autoriteiten.
 10. Alle bestaande en toekomstige rechtsverhoudingen tussen de opdrachtgever en VW&Z zijn onderworpen aan het Nederlands recht. Eventuele geschillen tussen VW&Z en de opdrachtgever zullen in eerste aanleg worden beslecht door de bevoegde rechter te Amsterdam. In geval van geschil over inhoud of strekking van deze algemene voorwaarden, zal uitsluitend de Nederlandse tekst verbindend zijn.